Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
13 01 04 Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05 Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09 Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11 Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 13 Inne oleje hydrauliczne
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 04 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07 Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 03 06 Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07 Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08 Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 09 Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 04 Oleje zęzowe
13 04 01 Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02 Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03 Oleje zęzowe ze statków morskich
13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
13 05 01 Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02 Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03 Szlamy z kolektorów
13 05 06 Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07 Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08 Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 Odpady paliw ciekłych
13 07 01 Olej opałowy i olej napędowy
13 07 03 Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 08 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
13 08 01 Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02 Inne emulsje
13 08 99 Inne niewymienione odpady