Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 04 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
03 01 80 Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna
03 02 01 Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
03 02 02 Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
03 02 03 Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 04 Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 05 Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne