Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
05 01 03 Osady z dna zbiorników
05 01 04 Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05 Wycieki ropy naftowej
05 01 06 Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07 Kwaśne smoły
05 01 08 Inne smoły
05 01 09 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 11 Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12 Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 15 Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 01 Kwaśne smoły
05 06 03 Inne smoły
05 06 80 Odpady ciekłe zawierające fenole
05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 01 Osady zawierające rtęć