Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 11 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 80 Przeterminowane odczynniki fotograficzne