Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
06 01 01 Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02 Kwas chlorowodorowy
06 01 06 Inne kwasy
06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 01 Wodorotlenek wapniowy
06 02 03 Wodorotlenek amonowy
06 02 04 Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05 Inne wodorotlenki
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 13 Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
06 03 15 Tlenki metali zawierające metale ciężkie
06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 04 Odpady zawierające rtęć
06 04 05 Odpady zawierające inne metale ciężkie
06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 02 Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 01 Odpady azbestowe z elektrolizy
06 07 02 Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 04 Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 02 Odpady zawierające niebezpieczne silikony
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 02 Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 01 Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 13 02 Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 05 Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi