Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
08 01 11 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 13 Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 15 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 17 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 19 Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 21 Zmywacz farb lub lakierów
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 12 Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 14 Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 16 Zużyte roztwory trawiące
08 03 17 Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 19 Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 09 Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 11 Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 13 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 15 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 17 Olej żywiczny
08 05 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
08 05 01 Odpady izocyjanianów