Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 06 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08 Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09 Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 10 Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12 Zużyte woski i tłuszcze
12 01 14 Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 16 Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 18 Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
12 01 19 Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20 Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
12 03 01 Wodne ciecze myjące
12 03 02 Odpady z odtłuszczania parą