Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów
19 01 05 Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 06 Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 07 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 10 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 13 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 15 Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 17 Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 04 Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
19 02 05 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 07 Oleje i koncentraty z separacji
19 02 08 Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 09 Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 11 Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone(3)
19 03 04 Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane
19 03 06 Odpady niebezpieczne zestalone
19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 04 02 Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 04 03 Niezeszklona faza stała
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 06 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 07 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08 Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
19 08 10 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 13 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
19 10 03 Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
19 10 05 Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 11 Odpady z regeneracji olejów
19 11 01 Zużyte filtry iłowe
19 11 02 Kwasne smoły
19 11 03 Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04 Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
19 11 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 11 07 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 06 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 11 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 13 01 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 03 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne