Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 06 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 04 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 01 Asfalt zawierający smołę
17 03 03 Smoła i produkty smołowe
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 09 Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10 Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 07 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 01 Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03 Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 05 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 01 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 02 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne