Odpady nieujęte w innych grupach
Odpady nieujęte w innych grupach
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 07 Filtry olejowe
16 01 08 Elementy zawierające rtęć
16 01 11 Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 13 Płyny hamulcowe
16 01 14 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 21 Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09 Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10 Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12 Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 15 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 03 Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 05 Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 05 06 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07 Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08 Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03 Baterie zawierające rtęć
16 06 06 Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 07 08 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 07 09 Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 08 Zużyte katalizatory
16 08 02 Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki
16 08 06 Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
16 08 07 Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 01 Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 03 Stężone uwodnione odpady ciekłe ( np. koncentraty ) zawierające substancje niebezpieczne
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 01 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 03 Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 05 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 01 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 01 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne