Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady medyczne i weterynaryjne
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 08 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 05 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 07 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne