Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Kod Rodzaje odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach i podgrupach
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 13 Rozpuszczalniki
20 01 14 Kwasy
20 01 15 Alkalia
20 01 17 Odczynniki fotograficzne
20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne