Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 01 17 Bitum
05 01 99 Inne niewymienione odpady
05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 99 Inne niewymienione odpady
05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 02 Odpady zawierające siarkę
05 07 99 Inne niewymienione odpady