Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
06 01 99 Inne niewymienione odpady
06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 99 Inne niewymienione odpady
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99 Inne niewymienione odpady
06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 99 Inne niewymienione odpady
06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99 Inne niewymienione odpady
06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 99 Inne niewymienione odpady
06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 99 Inne niewymienione odpady
06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02 Żużel fosforowy
06 09 80 Fosfogipsy
06 09 99 Inne niewymienione odpady
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 99 Inne niewymienione odpady
06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 99 Inne niewymienione odpady
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 03 Czysta sadza
06 13 99 Inne niewymienione odpady