Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów
19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 99 Inne niewymienione odpady
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 99 Inne nie wymienione odpady
19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone(3)
19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 04 01 Zeszklone odpady
19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 99 Inne niewymienione odpady
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 99 Inne niewymienione odpady
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne niewymienione odpady
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99 Inne niewymienione odpady
19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
19 10 01 Odpady żelaza i stali
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż w 19 10 03
19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
19 11 Odpady z regeneracji olejów
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 99 Inne nie wymienione odpady
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach