Odpady nieujęte w innych grupach
Odpady nieujęte w innych grupach
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 Zużyte opony
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 04 Odpady materiałów wybuchowych
16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 06 Baterie i akumulatory
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 07 99 Inne niewymienione odpady
16 08 Zużyte katalizatory
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
16 09 Substancje utleniające
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe ( np. koncentraty ) inne niż wymienione w 16 10 03
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
16 80 Odpady różne
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01