Odpady medyczne i weterynaryjne
Odpady medyczne i weterynaryjne
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07