Odpady z procesów termicznych
Odpady z procesów termicznych
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 01 99 Inne niewymienione odpady
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10 Zgorzelina walcownicza
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy
10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 02 Odpadowe anody
10 03 05 Odpady tlenku glinu
10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
10 03 99 Inne niewymienione odpady
10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99 Inne niewymienione odpady
10 05 Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 04 Inne cząstki i pyły
10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 99 Inne niewymienione odpady
10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 99 Inne niewymienione odpady
10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 99 Inne niewymienione odpady
10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych ine niż wymienione w 10 08 17
10 08 99 Inne niewymienione odpady
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03 Żużle odlewnicze
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
10 09 99 Inne niewymienione odpady
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 10 99 Inne niewymienione odpady
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 05 Cząstki i pyły
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 99 Inne niewymienione odpady
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03 Cząstki i pyły
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 99 Inne niewymienione odpady
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
10 13 82 Wybrakowane wyroby
10 13 99 Inne niewymienione odpady
10 14 Odpady z krematoriów
10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu
10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu
10 80 99 Inne niewymienione odpady